Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Tính Năng Liên Đấu

05/03/2022

Trước tình cảnh giang hồ loạn lạc, tranh quyền đoạt lợi. Độc Cô Kiếm Minh chủ đã chủ trì tổ chức Võ Lâm Liên Đấu để tránh cho thiên hạ phân tranh, đồng thời tìm ra nhân tài hộ quốc. Với giải thưởng cực phẩm Vô Danh Song Nhẫn, Liên Đấu An Bang xuất hiện đã làm cho các trận khiêu chiến giữa các đại cao thủ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian áp dụng dự kiến: 08/03/2022
 • Thời gian thi đấu: Bắt đầu ngày 08 – ngày 28 mỗi tháng.
 • Hình thức thi đấu: Song Đấu , Tam Đấu , Đơn Đấu – Xem Chi Tiết Tại NPC Sứ Giả Liên Đấu.

NPC Báo Danh

Hình ảnh Ghi chú
Công Thành Chiến
Sứ giả Liên Đấu
 • Vị trí:
  • Thất đại thành thị.
 • Chức năng:
  • Truyền tống đến bản đồ Hội Trường.
  • Lập/rời đội.
  • Thêm thành viên vào đội.
  • Nhận phần thưởng Xếp Hạng, Danh Hiệu.
  • Kiểm tra tình hình thi đấu.
  • Xem thông tin về Liên Đấu.
  • Mở cửa hàng Liên Đấu.
 • Lưu ý: Hoạt động tất cả thời gian.

Sứ giả Liên Đấu
 • Vị trí:
  • Thất đại thành thị.
 • Chức năng:
  • Xem bảng xếp hạng liên đấu.
  • Thay đổi thông tin chiến đội.
 • Lưu ý: Hoạt động tất cả thời gian.
Công Thành Chiến
Quan viên Hội trường
 • Vị trí: Hội Trường Liên Đấu.
 • Chức năng:
  • Báo danh vào đấu trường.
 • Lưu ý: Chỉ hoạt động trong thời gian liên đấu.
Công Thành Chiến
Xa phu
 • Vị trí: Hội Trường Liên Đấu.
 • Chức năng: Truyền tống trở về các Thành Thị.
 • Lưu ý: Hoạt động tất cả thời gian.
Công Thành Chiến
Chủ dược điếm
 • Vị trí: Hội Trường Liên Đấu.
 • Chức năng: Bán dược phẩm sử dụng trong Liên Đấu.
 • Lưu ý: Hoạt động tất cả thời gian.
Công Thành Chiến

Thị vệ hội trường

 • Vị trí: Hậu trường chuẩn bị thi đấu.
 • Chức năng:
  • Truyền tống trở lại bản đồ Hội Trường.
  • Kiểm tra thời gian bắt đầu thi đấu.
 • Lưu ý: Chỉ hoạt động trong thời gian liên đấu.

 

Thời gian thi đấu chi tiết

  • Thời gian nghỉ: Từ 24h00 ngày 28 đến 24h00 ngày 08 tháng sau.
  • Thời gian thi đấu: Ngày 08 đến ngày 28 hàng tháng (21 ngày).
  • Mở đấu trường:
   • Thứ Hai đến chủ nhật: 18h00 – 19h00.
   • Thứ sáu đến chủ nhật có thêm trận bổ sung : 19h00 – 20h00
  • Chi tiết mỗi trận đấu:
   • Báo danh, chuẩn bị: 04 phút.
   • Thi đấu: 9 phút.
  • Cả quá trình thi đấu (3 tuần) tổng cộng có 120 cuộc đấu, mỗi người chơi tối đa có thể tham gia 48 cuộc đấu.
  • Thời gian BẮT ĐẦU BÁO DANH các trận:

 

Ngày Trận 1 Trận 2 Trận 3 Trận 4 Trận 5 Trận 6 Trận 7 Trận 8
Thứ Hai
đến
Thứ Năm
18h00 18h15 18h30 18h45
Thứ Sáu
đến
Chủ Nhật
18h00 18h15 18h30 18h45 19h00 19h15 19h30 19h45

Qui tắc báo danh

  • Lập chiến đội: Trong thời gian thi đấu, nhân vật chưa thuộc chiến đội nào cần đối thoại với NPC Sứ Giả Liên Đấu để lập chiến đội
  • Ngẫu nhiên 1 hình thức/tháng (xem tại NPC Sứ Giả Liên Đấu), sẽ có hướng dẫn báo danh khác nhau
  • Hủy chiến đội: Chỉ thực hiện được trong thời gian nghỉ & chưa tham gia bất kỳ trận đấu nào.
  • Vào đúng thời gian báo danh, các đội cần tiến hành đối thoại với NPC Sứ Giả liên đấu > Vào Hội Trường > Mua dược phẩm (NPC Chủ Dược Điếm) > Đối thoại với Quan Viên Hội Trưởng để báo danh vào Hậu Trường chờ thi đấu.
 • Vào Hậu trường và đấu trường sẽ không thể sử dụng các loại PK hoàn (ví dụ: Đại Lực Hoàn, Phi tốc hoàn, …). Dùng trước khi vào hội trường sẽ bị mất tác dụng. Thuộc tính phục hồi thể lực trên trang bị không có tác dụng trong đấu trường.
 • Báo danh thành công sẽ được truyền tống vào bản đồ chờ (4 phút).
 • Tại Đấu Trường:
  • Không thể di chuyển vật phẩm của nhân vật, hành trang & thiết lập vật phẩm tại phím tắt.
  • Di chuyển bằng hình thức chạy nhanh sẽ tiêu hao Thể Lực (như chế độ Đồ Sát).
  • Không thể tổ đội, cừu sát, xóa hết trạng thái thái bất thường của các kỹ năng Hỗ Trợ Chủ Động và tác dụng của các loại dược phẩm hỗ trợ (Bách Quả Lộ, các loại thuốc pk…).
 • Lưu ý: Phải báo danh vào bản đồ chờ của Hậu Trường mới được phép thi đấu, sau thời gian báo danh, nhân vật chưa đối thoại với NPC Quan Viên Hội Trường sẽ không thể tham gia thi đấu.

Qui tắc thi đấu

 • Cần tối thiểu 2 chiến đội tại 1 Đấu Trường mới có thể tiến hành thi đấu.
 • Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 2 chiến đội đang có mặt cùng Đấu Trường & truyền tống vào khu vực thi đấu.
 • Tham gia đấu trường mỗi chiến đội sẽ bị chuyển thành 2 màu ngẫu nhiên khác nhau (bất kể trạng thái chữ đỏ, môn phái, Bang Hội,…).
 • Lưu ý: Nếu có số đội lẻ (3/5/7) thì sẽ có 1 đội ngẫu nhiên được MẶC ĐỊNH GIÀNH CHIẾN THẮNG (không cần đánh), đồng thời sẽ bị cộng vào 540 giây thời gian tích lũy.
  • Thời gian tích lũy: là thời gian mỗi trận đấu sẽ được tính từ lúc 2 chiến đội được đưa vào lôi đài cho đến khi rời khỏi đấu trường. Thời gian này sẽ cộng dồn tất cả từ các trận thi đấu của mỗi chiến đội để làm cơ sở xếp hạng
 • Tất cả nhân vật lập tức chuyển sang trạng thái Đồ Sát (không thể chuyển về Luyện Công/ Chiến đấu) khi bắt đầu thi đấu.
 • Mỗi 10s, kênh hệ thống sẽ thông báo điểm sát thương mục tiêu đạt được của đội mình và điểm sát thương của đối thủ.
 • Trận đấu lập tức kết thúc khi:
  • Tại khu vực thi đấu chính thức (trong 10s chuẩn bị): Có 1 chiến đội thoát/rời khỏi hoàn toàn.
  • Tại khu vực thi đấu chính thức (thi đấu): Có 1 chiến đội thoát/rời khỏi hoàn toàn (trọng thương, ngắt kết nối…).
  • Nếu hết giờ mà không đội nào rời khỏi đấu trường thì xét điểm sát thương để phân thắng bại.
 • Nhân vật đang tham gia liên đấu từ ngày 8 đến ngày 28 không được đổi tên. Có thể đổi phái.

Cách tính sát thương & Xác định thắng/thua

  • Tính sát thương:
   • Bị trúng đòn gây mất máu.
   • Mất nội lực khi trúng đòn (Phái Võ Đang)
   • Mất sinh lực khi trúng các loại bùa chú (bùa Côn Lôn, Thiên Nhẫn,…)
   • Mất sinh lực do bị phản sát thương (từ La Hán Trận – Thiếu Lâm,…)
   • Mất sinh lực do trúng độc.
   • Sử dụng kỹ năng làm hao tổn đến sinh lực sẽ không bị tính là sát thương (kỹ năng của Thiên Vương).
  • Xác định thắng/thua:
Nội dung Kết quả
Rời khỏi khu vực thi đấu (tại 10 giây chuẩn bị) do rớt mạng/ngắt kết nối/… THUA
Rời khỏi khu vực thi đấu do rớt mạng/ngắt kết nối/…
Hạ trọng thương đối phương trước khi kết thúc thi đấu THẮNG
Hết thời gian thi đấu: Nhân vật gây nhiều sát thương hơn
Hết thời gian thi đấu: Sát thương bằng nhau HÒA

Xác định thứ Hạng

  • Cách thức xếp Hạng dựa trên thứ tự ưu tiên sau:
   • Điểm tích lũy chiến đội.
   • Bằng điểm tích lũy: Đội có tỉ lệ thắng cao hơn thì hạng cao hơn.
   • Tỉ lệ thắng bằng nhau: Xét tổng thời gian tích lũy trong tháng – đội có thời gian thấp hơn xếp hạng cao hơn.
   • Chỉ xếp Hạng khi đội có 1 điểm Tích Lũy trở lên.
  • Cách tính điểm tích lũy – kinh nghiệm/trận:
Nội dung Điểm tích lũy chiến đội (mỗi trận)
Thắng 3  điểm
Hòa 1 điểm
Thua 0 điểm

Phần thưởng

  • Điểm Kinh Nghiệm (không cộng dồn): Bất kể Thắng/Hòa/Thua đều nhận được điểm kinh nghiệm thưởng tùy thuộc theo cấp độ nhân vật (điểm Thắng sẽ cao hơn điểm Hòa và kế đến là Thua).
  • Điểm Vinh Dự (phần thưởng Xếp Hạng):
   • Điểm Vinh Dự dùng để đổi vật phẩm tại thời gian sắp tới tại cửa hàng Vinh Dự (Sứ giả Liên Đấu).
   • Tùy theo hình thức Liên Đấu sẽ nhận được điểm theo thứ Hạng chung cuộc.
   • Thời điểm nhận thưởng: Từ 0h00 ngày 29 của tháng đến 23h59 ngày 07 tháng kế tiếp.
   • Sau 23h59 ngày 07 mỗi tháng: Phần thưởng điểm Vinh Dự sẽ lập tức bị hủy bỏ (reset) nếu không nhận.
   • Phần thưởng điểm Vinh dự sẽ bị HỦY nếu rời chiến đội (cần nhận thưởng trước khi rời đội)
   • Sau khi nhận điểm Vinh Dự tại mỗi tháng, điểm sẽ được giữ nguyên & không bị hủy bỏ (reset) sau mỗi tháng nếu không đổi vật phẩm thưởng.
   • Chỉ nhận được 1 lần duy nhất/nhân vật/kỳ Liên Đấu.
   • Chi tiết như sau:

 

Quy Tắc Phần Thưởng
Thắng 5 Điểm Vinh Dự
Hòa 2 Điểm Vinh Dự
Thua 0 Điểm Vinh Dự

 

Phần thưởng tham khảo xếp hạng đơn đấu:

Hạng Thưởng
1
 • 2000 điểm vinh dự
2
 • 1500 điểm vinh dự
3
 • 1200 điểm vinh dự
4
 • 1000 điểm vinh dự
5 đến 8
 • 800 điểm vinh dự
9 đến 16
 • 500 điểm vinh dự
17 tới 32
 • 300 điểm vinh dự
33 tới 64
 • 200 điểm vinh dự
65 tới 128
 • 100 điểm vinh dự
129 tới 256
 • 50 điểm vinh dự

Phần thưởng tham khảo xếp hạng Song đấu:

Hạng Thưởng
1
 • 2000 điểm vinh dự
2
 • 1500 điểm vinh dự
3
 • 1200 điểm vinh dự
4
 • 1000 điểm vinh dự
5 đến 8
 • 800 điểm vinh dự
9 đến 16
 • 500 điểm vinh dự
17 tới 32
 • 300 điểm vinh dự
33 tới 64
 • 100 điểm vinh dự
65 tới 128
 • 50 điểm vinh dự
 • Vòng Hào Quang (phần thưởng Danh Hiệu):
Thứ Hạng/Vòng Hào Quang Tác dụng
Công Thành Chiến

Hạng Nhất – Quán Quân

 

 • Thời gian tác dụng: 20 ngày kể từ lúc nhận.
Công Thành Chiến

Hạng Nhì – Á Quân

 

 • Thời gian tác dụng: 20 ngày kể từ lúc nhận.
Công Thành Chiến

Hạng Ba

 

 • Thời gian tác dụng: 20 ngày kể từ lúc nhận.
Công Thành Chiến

Hạng Tư

 

 • Thời gian tác dụng: 20 ngày kể từ lúc nhận.

Ngoài tính năng Liên Đấu –  tung hoành tỷ võ nhận ngay các hào quang hỗ trợ uy trấn thiên hạ, giang hồ ắt sẽ dậy sóng dữ dội cùng các phần thưởng hấp dẫn. Thiên ấn Công Thành Chiến vẫn đang tìm minh vương nắm giữ? Liệu chư vị có đủ sức? Hạ hồi phân giải!!!

                            Quyền Vương Kính Bút

BÀI LIÊN QUAN :