Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Mốc thưởng dã tẩu

22/01/2022

 • Dưới đây là mốc thưởng khi nhân sĩ làm nhiệm vụ Dã Tẩu, Mỗi ngày 1 nhân sĩ làm được 20 nhiệm vụ cơ bản, được tăng thêm 20 nhiệm vụ mở rộng (tổng 40 nhiệm vụ).
 • Mỗi mốc chỉ được nhận 1 lần duy nhất / nhân vật.
MỐC
THƯỞNG
200,400,600,800,1200,1400,1600,

1800,2200,2400,2600,2800,3200,3400,3600,3800

4200,4400,4600,4800

 • Tiên Thảo Lộ
 1000,1500,2000
 • Thủy tinh
3000
 • Định Quốc 1 món ngẫu nhiên
4000
 • Ngẫu nhiên 1 món An Bang
5000
 • 1 món HKMP Tự chọn theo môn phái bản thân
5500,6000
 • Thủy tinh
6500
 • Ngẫu nhiên một trang bị Định Quốc Cực Phẩm.
7000,7500
 • Thủy tinh
8000
 • Ngẫu nhiên 1 trang bị An Bang Hoàn Mỹ.
8500
 • Thủy tinh
9.000
 • Ngẫu nhiên 1 trang bị Kim Quang.
9.500
 • Thủy tinh
10.000
 • 1 nhẫn Vô Danh tự chọn.
10.500 , 11.000, 11.500
 • Thủy tinh
12.000
 • Tinh Hồng Lễ Bao
12.500
 • Thủy tinh
13.000
 • Hoàng Kim Quy Nguyên Phù
13.500
 • Thủy tinh
14.000
 • Hoàng Kim Giám Định Phù
14.500
 • Thủy tinh
15.000
 • Ngẫu nhiên 1 trang bị An Bang Hoàn Mỹ
15.500
 • Thủy tinh
16.000
 • Ngẫu nhiên 1 trang bị Hồng Ảnh Hoàn Mỹ
16.500
 • Thủy tinh
17.000
 • Cẩm Nang Thủy Tinh
17.500
 • Thủy tinh
18.000
 • 1 Hoàng Kim Bảo Rương
 • 1 cơ hội nâng cấp từ Trang bị [Hoàn Mỹ] HKMP trở thành Trang Bị Bạch Kim [Cấp 11]

Hướng dẫn thiết lập auto game

 

BÀI LIÊN QUAN :