Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Lập Hạ Thưởng Trà

17/06/2022

Giải nhiệt mùa hè cùng các loại danh trà nổi niếng trong sự kiện Lập Hạ Thưởng Trà, nhân sĩ sẽ nhận hàng tỷ điểm kinh nghiệm và vô số kỳ trân dị bảo quý hiếm. Đồng thời có cơ hội khám phá bí mật của Bản đồ Sơn Hà Xã Tắc huyền thoại.

Thời gian và điều kiện tham gia:

 • Thời gian diễn ra: Từ 17/6/2022 đến 15/7/2022(0h:00).
 • Điều kiện tham gia: Tất cả nhân sĩ võ lâm Kháng Thiên
 • Yêu cầu cấp độ: từ 120 trở lên

NPC Liên quan:

Hình ảnh Ghi chú

Nghệ Nhân Trà

 • Vị trí: Trung tâm Thất Đại Thành Thị.
 • Công Dụng: Hướng dẫn sự kiện,nhận thưởng đạt mốc sự kiện, chế tạo các loại danh trà, pha trà giải nhiệt.

Vật phẩm liên quan:

Hình ảnh Nguồn gốc Ghi chú

Cây Trà

 • Đánh quái tại các bản đồ cấp 90 trở lên.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 500 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Chế tạo Hồng Trà.

Lá Hương Liệu

 • Mua tại Kỳ Trân Các giá 2 xu/ cái.
 • Hoàn thành các tính năng nhận được.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 500 cái / ô. Vật phẩm có được từ các tính năng sẽ được khóa. Vật phẩm mua từ Kỳ Trân Các có thể Có thể bày bán, giao dịch, ném ra.
 • Công dụng: Chế biến Lục Trà.

Túi Hương Liệu

 • Mua tại Kỳ Trân Các giá 100 xu/ túi.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Mở ra được 50 Lá Hương Liệu.

Túi Trà

 • Mua tại Kỳ Trân Các giá 25 xu/ túi.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Mở ra được 50 Cây Trà.

Hồng Trà

 • Chế biến từ Cây Trà + 2 Vạn Lượng.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 500 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Pha Trà Giải Nhiệt Cấp 1.

Lục Trà

 • Chế biến từ Hồng Trà + Lá Hương Liệu + 2 vạn lượng.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 500 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Pha Trà Giải Nhiệt Cấp 2.

Hắc Trà

 • Chế biến từ Lục Trà + 2 vạn lượng
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 500 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Pha Trà Giải Nhiệt Cấp 3.

Hoàng Trà

 • Chế biến từ Hắc Trà + 2 vạn lượng
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 500 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Pha Trà Giải Nhiệt Cấp 4.

Trà Giải Nhiệt Cấp 1

 • Pha Hồng Trà nhận được.
 • Pha trà miễn phí và không thất bại.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 500 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Sử dụng và nhận thưởng.

Trà Giải Nhiệt Cấp 2

 • Pha Lục Trà nhận được.
 • Pha trà miễn phí và không thất bại.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 500 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Sử dụng và nhận thưởng.

Trà Giải Nhiệt Cấp 3

 • Pha Hắc Trà nhận được.
 • Pha trà miễn phí và không thất bại.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 500 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Sử dụng và nhận thưởng.

Trà Giải Nhiệt Cấp 4

 • Pha Hoàng Trà nhận được.
 • Pha trà miễn phí và không thất bại.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 500 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Sử dụng và nhận thưởng.

Thu Thập Nguyên Liệu:

Tính Năng
Phần Thưởng
Tống Kim Đạt 4000 điểm tích lũy  04 Lá Hương Liệu.
Phong Lăng Độ nộp Truy Công Lệnh  04 Lá Hương Liệu.
Vượt Ải Hoàn Thành 04 Lá Hương Liệu.
Hoàn Thành Nhiệm Vụ Tiêu Diệt Boss Sát Thủ 01 Lá Hương Liệu.
Hoàn thành mỗi 5 nhiệm vụ Dã Tẩu 03 Lá Hương Liệu.
Hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ 04 Lá Hương Liệu.
Hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo 04 Lá Hương Liệu.
Vận Tiêu hoàn thành 02 Lá Hương Liệu.
Tham gia các tính năng:

 • Quả Huy Hoàng
 • Quả Hoàng Kim
 • Hoa Đăng
 • Tiêu diệt Boss Tiểu Hoàng Kim
 • Tiêu diệt Boss Đại hoàng Kim
 Có cơ hội nhận được 01 Lá Hương Liệu.
 • Lưu ý:
 • Có thể nhập số lượng cần đổi trong 1 lần đổi nếu đủ nguyên liệu.
 • Trường hợp thất bại sẽ bị mất tất cả nguyên liệu.
 • Sử dụng Lá Hương Liệu có được từ các tính năng, thành phẩm sẽ có thuộc tính khóa.

Giới hạn sử dụng:

Loại Trà
Số Lần sử dụng / Ngày Sử dụng tối đa / nhân vật
Trà Giải Nhiệt Cấp 1 200 1000
Trà Giải Nhiệt Cấp 2 200 2000
Trà Giải Nhiệt Cấp 3 40 400
Trà Giải Nhiệt Cấp 4 4 40

Phần thưởng đạt mốc sử dụng:

Loại Trà
Mốc thưởng
Trà Giải Nhiệt Cấp 2
 • Mốc 500: 40 Triệu Điểm Kinh Nghiệm, 10 Bạch Câu Hoàn 120.
 • Mốc 1000: 60 Triệu Điểm Kinh Nghiệm, 5 Hạt Hoàng Kim, 5 Hạt Hoa Hồng.
 • Mốc 1500: 80 Triệu Điểm Kinh Nghiệm, 12 Trà giải nhiệt cấp 3, 4 trà giải nhệt cấp 4.
 • Mốc 2000: 100 Triệu Điểm Kinh Nghiệm, 1 Ngựa Phi Vân (Vĩnh Viễn).
Trà Giải Nhiệt Cấp 3
 • Mốc 200: 200 Triệu Điểm Kinh Nghiệm, 3 Tiểu Boss Triệu Hoán Phù.
 • Mốc 400: 300 Triệu Điểm Kinh Nghiệm, 1 Bảo Rương An Bang Tiểu(Vĩnh Viễn).
Trà Giải Nhiệt Cấp 4
 • Mốc 20: 400 Triệu Điểm Kinh Nghiệm, 3 Đại Boss Triệu Hoán Phù.
 • Mốc 40: 500 Triệu Điểm Kinh Nghiệm, 5000 Điểm Cống Hiến Cá Nhân.

Phần thưởng sử dụng:

Mảnh Địa Đồ – Đông Phương

Thu thập đủ 4 mảnh Đông – Tây – Nam – Bắc ghép lại thành Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc hoàn chỉnh

Mảnh Địa Đồ – Tây Phương

Thu thập đủ 4 mảnh Đông – Tây – Nam – Bắc ghép lại thành Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc hoàn chỉnh

Mảnh Địa Đồ – Nam Phương

Thu thập đủ 4 mảnh Đông – Tây – Nam – Bắc ghép lại thành Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc hoàn chỉnh

Mảnh Địa Đồ – Bắc Phương

Thu thập đủ 4 mảnh Đông – Tây – Nam – Bắc ghép lại thành Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc hoàn chỉnh

Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc

Phần thưởng cao nhất sự kiện. Chứa đựng nhiều bí mật và huyền cơ. Chờ đợi quý nhân sĩ khám phá.

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Trà Giải Nhiệt Cấp 1:

 • Kinh nghiệm: 500.000 điểm.
 • Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau.
 • Pháo Hoa
 • Hoa Hồng
 • Phúc Duyên Lộ (Tiểu)
 • Phúc Duyên Lộ (Trung)
 • Phúc Duyên Lộ (Đại)
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Tâm Tương Ánh Phù
 • Mãnh Sơn Hà Xã Tắc 100
 • Triệt Kim Phù
 • Triệt Mộc Phù
 • Triệt Thủy Phù
 • Triệt Hỏa Phù
 • Triệt Thổ Phù
 • Khai Quang Chân Kinh
 • Tiểu Hồng Bao
 • Phi Phong
 • Ngoại Công PK Hoàn
 • Tiên Thảo Lộ
 • Danh Vọng Lộ Tiểu
 • Nội Công PK Hoàn
 • Thẻ Tán Gẫu
 • Tnh Hồng Bảo Thạch
 • Bạch Câu Hoàn
 • Bạch Câu Hoàn x2 Kỹ Năng
 • Bách Quả Lộ
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Tinh Luyện Thạch
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Thiết La Hán

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Trà Giải Nhiệt Cấp 2:

 • Kinh nghiệm: 1.000.000 điểm.
 • Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau.
 • Phúc Duyên Lộ (Đại).
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Phi Tốc Hoàn
 • Đại Lực Hoàn
 • Mãnh Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc 1000
 • Nội công PK hoàn
 • Xá Lợi Kim Đơn
 • Ngũ Hành Phù
 • Lão Tẩu Phục Mệnh Thư
 • Lệnh Bài Thủy Tặc
 • Long Cân Đơn
 • Tiểu Hồng Bao
 • Đại Hồng Bao
 • Danh Vọng Lộ (Đại)
 • Phi Phong
 • Tiên Thảo Lộ
 • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
 • Thẻ Tán Gẫu
 • Các loại Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Đại Bạch Câu Hoàn
 • Bách Quả Lộ
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Thiết La Hán
 • Khai Quang Chân Kinh
 • Tịch Cốc Chân Kinh
 • Dung Hợp Chân Kinh
 • Bạch Câu Hoàn x3 Kỹ Năng
 • Túi Hành Trang
 • Tinh Luyện Thạch
 • Hồi Thành Phù (1000 lần)
 • Thần Hành Phù
 • Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn 120
 • Sách bí Kíp kỹ năng 90
 • Thiên Cơ Lệnh
 • Bạch Cốt  Lệnh
 • Thiên Long Lệnh
 • Hạt May Mắn
 • Hạt Hoa Hồng
 • Hạt Thủy Tinh
 • Hạt Hoàng Kim
 • Ngoại Ảnh Bảo Điển (cấp 1)
 • Ngoại Ảnh Bảo Điển (cấp 2)
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Phụng Nguyệt Quả Dung
 • Cống Nguyệt Phù Dung
 • Bí Quyết Kỹ Năng cấp 120
 • Mã bài cấp 80
 • Mã Bài Phi Vân
 • Tình Ý Bảo Rương
 • Bảo Rương Định Quốc Tiểu(vĩnh viễn)
 • Bảo Rương Định Quốc Đại (vĩnh viễn)
 • Bảo Rương An Bang Tiểu(vĩnh viễn)
 • Bảo Rương An Bang Đại (vĩnh viễn)
 • Bảo Rương Hồng Ảnh (hạn/vĩnh viễn)
 • Trà giải nhiệt cấp 3
 • Trà giải nhiệt cấp 4

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Trà Giải Nhiệt Cấp 3:

 • Kinh nghiệm: 5.000.000 điểm.
 • Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau.
 • Mảnh Địa Đồ – Đông Phương
 • Mảnh Địa Đồ – Tây Phương
 • Mảnh Địa Đồ – Nam Phương
 • Mảnh Địa Đồ – Bắc Phương
 • Thiên Bảo Khố Lệnh
 • Long Huyết Hoàn
 • Phụng Huyết Chân Đơn
 • Hộ Tiêu Lễ Hộp
 • Tái Tạo Thần Đan
 • Tống Kim Đan Dược Lễ Bao
 • Các loại Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn 120
 • Hạt Hoa Hồng
 • Hạt Hoàng Kim
 • Bạch Cốt Lệnh
 • Thiên Long Lệnh
 • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
 • Dung Hợp Chân Kinh
 • Tâm Động Chân Kinh
 • Bí Kíp Kỹ Năng 90
 • Thiên Cơ Lệnh
 • Ngoại Ảnh Bảo Điển (cấp 2)
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Phụng Nguyệt Quả Dung
 • Cống Nguyệt Phù Dung
 • Bí Quyết Kỹ Năng 120
 • Mã Bài Bôn Tiêu
 • Tình Ý Bảo Rương
 • Bảo Rương Hồng Ảnh (Vĩnh Viễn)
 • Bảo Rương Định Quốc Tiểu (Vĩnh Viễn)
 • Bảo Rương Định Quốc Đại (Vĩnh Viễn)
 • Bảo Rương An Bang Tiểu (Vĩnh Viễn)
 • Bảo Rương An Bang Đại (Vĩnh Viễn)

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Trà Giải Nhiệt Cấp 4:

 • Kinh nghiệm: 50.000.000 điểm.
 • Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau.
 • Mảnh Địa Đồ – Đông Phương
 • Mảnh Địa Đồ – Tây Phương
 • Mảnh Địa Đồ – Nam Phương
 • Mảnh Địa Đồ – Bắc Phương
 • Cẩm Nang 10 Lam Thủy Tinh
 • Cẩm Nang 10 Tử Thủy Tinh
 • Cẩm Nang 10 Lục Thủy Tinh
 • Lễ bao 10 Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Dung Hợp Chân Kinh
 • Tâm Động Chân Kinh
 • Trấn Bang Thạch
 • Bí Kíp kỹ năng 90
 • Ngoại Ảnh Bảo Điển (Cấp 3)
 • Mã Bài Phi Vân
 • Kim Đơn Chân Kinh
 • Phụng Nguyệt Quả Dung
 • Cống Nguyệt Phù Dung
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Bí Quyết Kỹ Năng 120
 • Mã Bài Bôn Tiêu
 • Khắc Phổ Tinh Thạch
 • Huyền Kim Tinh Thạch
 • Băng Hàn Tinh Thạch
 • Mộc Thiên Tinh
 • Băng Thiên Tinh
 • Hỏa Thiên Tinh
 • Thổ Thiên Tinh
 • Tình Ý Bảo Rương (Cực Phẩm)
 • Bảo Rương Định Quốc Tiểu (Vĩnh Viễn)
 • Bảo Rương Định Quốc Đại (Vĩnh Viễn)
 • Bảo Rương An Bang Tiểu (Vĩnh Viễn)
 • Bảo Rương Hồng Ảnh (Vĩnh Viễn)
 • Bảo Rương An Bang Đại (Vĩnh Viễn)

Kháng Thiên Chưởng Quản

Kính Bút

BÀI LIÊN QUAN :