Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Tuyệt Kỹ 120

28/01/2022

Trước sức mạnh oanh tạc thiên hạ của các thế lực thù địch, Chưởng Môn của Thập Đại Môn Phái vô cùng lo lắng cho môn đệ của mình đang bôn tẩu trên giang hồ. Lo rằng uy lực không đủ, khó mà xông pha chiến trận mà phát huy hết sức mạnh của môn phái mà xưng danh thiên hạ.

Chính vì thế, Chưởng môn Thập Đại Môn Phái quyết định trao Mật Tịch Tâm Pháp của bổn phái cho những đệ tử đã tu luyện đạt đẳng cấp 120 trở lên. Sở hữu được thiên thư tương ứng, quý nhân sĩ sẽ lập tức được truyền thụ Tuyệt Kỹ (Skill) 120 của môn phái sở tại ngay lập tức!

Từ đó, chư vị có thể lên đường truy tầm Mật Tịch Kỹ Năng 120 để tu luyện Tuyệt Kỹ 120 đạt đến cảnh giới tối cao. Dụng chiêu thức khiêu chiến thiên hạ xưng danh bổn phái!

Nguồn Gốc Vật Phẩm:

Dưới đây là nguồn gốc sách kỹ năng 120

Sự Kiện
Tính Năng
 • Ngẫu nhiên rơi ra trong các tính năng
Đổi
 • 1 Bàn Nhược Tâm Kinh
 • 1 Tẩy Tủy Kinh
 • 1 Võ Lâm Mật Tịch
 • 1 bộ sách kỹ năng 90 của môn phái (đầy đủ các đường)
 • 3 viên tinh hồng bảo thạch
 • 3 viên Lam Thủy Tinh
 • 3 viên tử thủy tinh
 • 3 viên lục thủy tinh
 • Tiền vạn 1.500 vạn lượng

Cách đổi vật phẩm:

Sau khi đạt đẳng cấp 120, Nhân Sĩ về thôn trấn bất kỳ tìm gặp NPC Môn Phái của các hạ, đối thoại và đưa về Chưởng Môn Nhân sau đó đối thoại để đổi.

Tu Luyện Kỹ Năng:

Để tu luyện kỹ năng, các nhân sĩ hãy tham gia đều và đầy đủ các tính năng dưới đây để có thể nhanh chóng đột phá kỹ năng nhé

 

Tên Tính Năng
Tu Luyện
Tống Kim
 • Theo tài nghệ điểm sẽ khác nhau
 Phong Lăng Độ
 • Theo tài nghệ điểm sẽ khác nhau
Vượt Ải
 • Theo tài nghệ điểm sẽ khác nhau
Boss Sát Thủ
 • Khi giết boss thành công
Dã Tẩu
 • Yêu cầu:Mỗi 5 nhiệm vụ hoàn thành
Boss Tiểu Hoàng Kim
 • Đứng gần khi boss chết
Tín Sứ
 • Trả nhiệm vụ Tín sứ
Tiền vạn
 • Mỗi ngày nhân sĩ đem 100 vạn lại NPC Chưởng Môn để đổi, tương đương với sử dụng Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn

Vật Phẩm Hỗ Trợ:

Tên / Hình Ảnh
Công Dụng /Kiếm

Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn

 • Chức Năng: Tăng tốc độ luyện kỹ năng 120
 • Nguồn Gốc: Tham gia tất cả các tính năng, ngẫu nhiên nhận được.

Hình ảnh Kỹ Năng:

Môn Phái
Mô tả minh họa
VLTK - Công Thành Chiến
Thiếu Lâm
VLTK - Công Thành Chiến
Đại Thừa Như Lai Chú
VLTK - Công Thành Chiến
Thiên Vương
VLTK - Công Thành Chiến
Đảo Hư Thiên
VLTK - Công Thành Chiến
Đường Môn
VLTK - Công Thành Chiến
Mê Ảnh Tung
VLTK - Công Thành Chiến
Ngũ Độc
VLTK - Công Thành Chiến
Hấp Tinh Yểm
VLTK - Công Thành Chiến
Nga My
VLTK - Công Thành Chiến
Bế Nguyệt Phất Trần
VLTK - Công Thành Chiến
Thúy Yên
VLTK - Công Thành Chiến
Ngự Tuyết Ẩn
VLTK - Công Thành Chiến
Cái Bang
VLTK - Công Thành Chiến
Hỗn Thiên Khí Công
VLTK - Công Thành Chiến
Thiên Nhẫn
VLTK - Công Thành Chiến
Ma Âm Phệ Phách
VLTK - Công Thành Chiến
Võ Đang
VLTK - Công Thành Chiến
Xuất Ứ Bất Nhiễm
VLTK - Công Thành Chiến
Côn Lôn
VLTK - Công Thành Chiến
Lưỡng Nghi Chân Khí

 

BÀI LIÊN QUAN :