Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Tính năng Tín Sứ

23/02/2022

Chiến sự Tống Kim vẫn không ngừng diễn ra ác liệt căng thẳng, mới đây, nhân sĩ võ lâm lại một phen rúng động: Tống Sứ vừa bị ám toán, Kim Binh đang tập hợp binh mã để chuẩn bị san bằng Võ Lâm Trung Nguyên.

Không ngờ, từ lâu triều đình đã có một thế lực ngầm tạo phản, tiếp tay cho giặc Kim hòng lật đổ Tống triều. Tình thế ngày càng nguy ngập, thù trong giặc ngoài, vận mệnh Tống quốc đang đứng bên bờ vực thẳm….

Chính lúc này, nhân sĩ võ lâm khắp nơi lại nhận được mật lệnh của triều đình, trở thành những Sứ Giả tài ba lên đường khám phá những bí ẩn kinh thiên động địa xung quanh mưu đồ thôn tính của Kim Quốc.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú
Tín Sứ
Ngũ Hành Phù
 • Nguồn gốc: Mua ở Kỳ Trân Các.
 • Giá: 8 Xu
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Bán ra 0 lượng.
 • Công dụng: tùy chọn nhận 4 cái Triệt Kháng phù.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.
Tín Sứ
Triệt Kim Phù
 • – Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Ngũ Hành Phù.
 • – Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.
 • – Công dụng: Giảm Kháng vật lý của Bảo Khố Thủ Hộ Giả và Thiên Bảo Đạo Tặc.
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn.
Tín Sứ
Triệt Mộc Phù
 • – Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Ngũ Hành Phù.
 • – Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.
 • – Công dụng: Giảm Kháng Độc của Bảo Khố Thủ Hộ Giả và Thiên Bảo Đạo Tặc.
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn.
Tín Sứ
Triệt Thổ Phù
 • – Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Ngũ Hành Phù.
 • – Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.
 • – Công dụng: Giảm Kháng Lôi của Bảo Khố Thủ Hộ Giả và Thiên Bảo Đạo Tặc.
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn.
Tín Sứ
Triệt Thủy Phù
 • – Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Ngũ Hành Phù.
 • – Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.
 • – Công dụng: Giảm Kháng Băng của Bảo Khố Thủ Hộ Giả và Thiên Bảo Đạo Tặc.
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn.
Tín Sứ
Triệt Hỏa Phù
 • – Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Ngũ Hành Phù.
 • – Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.
 • – Công dụng: Giảm Kháng Hỏa của Bảo Khố Thủ Hộ Giả và Thiên Bảo Đạo Tặc.
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn.
Tín Sứ
Bảo Rương
Tín Sứ
 • – Nguồn gốc: Phần thưởng hoàn thành tính năng Tín Sứ.
 • – Tính chất:
  • Được giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán ra 0 đồng.
  • Sử dụng Chìa Khóa Như Ý hoặc chìa khóa vàng để mở.
  • Có xác suất nhận được điểm tích lũy Tín Sứ.
Tín Sứ
Chìa Khóa
Như Ý
 • – Nguồn gốc: Cửa hàng Phúc Duyên.
 • Giá: 30 Phúc Duyên.
 • – Tính chất: Được xếp chồng, giao dich, ném ra, bán ra 0 đồng.
 • – Công dụng: Có thể mở tất cả các loại bảo rương.
Tín Sứ
Thiên Bảo
Khố Lệnh
 • – Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • – Giá: 25 xu.
 • – Tính chất: Được xếp chồng, giao dich, ném ra, bán ra 0 đồng.
 • – Công dụng:
  • Thêm 1 lần tham gia Tín Sứ trong ngày.
  • Sử dụng tối đa 1 Thiên Bảo Khố Lệnh/ngày/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày tính từ lúc mua.

Hướng dẫn tham gia

 • Cách thức báo danh: đến gặp Dịch Quan tại các thành thị.
 • Điều kiện nhận nhiệm vụ: Đã gia nhập môn phái, đạt đến đẳng cấp Dịch Quan yêu cầu.
 • Nhận nhiệm vụ Tín Sứ ở NPC Dịch Quan trong bản đồ Thiên Bảo Khố có 2 trường hợp:
  • Nếu là cá nhân: Nhận được 1 số gồm 5 chữ số kết hợp có dạng ABCDE.
  • Nếu là tổ đội: Chỉ đội trưởng mới có thể nhận nhiệm vụ. Sau khi đội trưởng nhận nhiệm vụ thì từng thành viên trong tổ đội sẽ nhận được 1 số gồm 5 chữ số kết hợp có dạng ABCDE.
 • Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Cá nhân phải mở rương theo đúng thứ tự vị trí A->B->C->D->E. (A,B,C,D,E: Là 5 chữ số ngẫu nhiên từ 1 – 9).
 • Điều kiện mở rương: Cá nhân hoặc bất kỳ thành viên nào trong tổ đội kết thúc được boss Bảo Khố Thủ Hộ Giả ở gần rương. Cá nhân hoặc toàn bộ thành viên trong tổ đội có thể mở rương đó.
 • Nhiệm vụ chỉ thất bại: Khi và chỉ khi cá nhân mở rương không đúng thứ tự và hệ thống sẽ thông báo nhiệm vụ thất bại, đồng thời bị truyền tống ra khỏi bản đồ.
 • Riêng việc về thành dưỡng sức hay tự thoát khỏi bản đồ Thiên Bảo Khố thì không tính là nhiệm vụ thất bại. Nếu cá nhân tử vong 3 lần, nhiệm vụ sẽ thất bại.
 • Nhấn phím F12, mục Tín Sứ xem: Số ABCDE trong nhiệm vụ và tiến trình nhiệm vụ.

CHÚ Ý

 • Có thể hủy nhiệm vụ ở NPC Dịch Quan tại các thành thị.
 • Chỉ nhận và giao nhiệm vụ tối đa 2 lần/ngày/nhân vật.
 • Có thể thêm 1 lần nhận nhiệm vụ bằng cách sử dụng Thiên Bảo Khố Lệnh mua tại Kỳ Trân Các.
 • Boss Bảo Khố Thủ Hộ Giả và Thiên Bảo Đạo Tặc có khả năng loại bỏ Tấn Công Chí Tử (ví dụ: Ma Diệm Thất Sát của Thiên Nhẫn Giáo).
 • Khi mở rương có thể xuất hiện Kỳ Trân Dị Bảo, nhân đôi phần thưởng, Boss Thiên Bảo Đạo Tặc hoặc giải cứu được một Thiếu Nữ bị giam. Điểm may mắn của bạn càng nhiều thì cơ hội xuất hiện càng cao.
BÀI LIÊN QUAN :