Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Thả Hoa đăng – Đón trăng rằm

18/08/2022

NPC Liên Quan:

Hình ảnh Vị Trí Công Dụng

Thợ bánh

Minh Nguyệt Trấn Làm Bánh Trung Thu Hảo hạng

Tổng Quản Sự Kiện

Trung Tâm Thất đại thành thị Xem thông tin sự kiện và nhận thưởng đạt mốc Hoa đăng

Hoa Đăng Lang

Dương Châu (216/193) Đổi Hoa Đăng

Võ Lâm Truyền Nhân

Thất đại thành thị Đưa đến Minh Nguyệt Trấn

Phần Thưởng Sử Dụng Bánh Trung Thu Hảo Hạng:

 • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái.
 • Nhận kinh nghiệm: 800.000 điểm và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau.
 • Pháo Hoa
 • Hoa Hồng
 • Phúc Duyên Lộ (Tiểu)
 • Phúc Duyên Lộ (Trung)
 • Phúc Duyên Lộ (Đại)
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Tâm Tương Ánh Phù
 • Mãnh Sơn Hà Xã Tắc 100
 • Triệt Kim Phù
 • Triệt Mộc Phù
 • Triệt Thủy Phù
 • Triệt Hỏa Phù
 • Triệt Thổ Phù
 • Khai Quang Chân Kinh
 • Tiểu Hồng Bao
 • Phi Phong
 • Ngoại Công PK Hoàn
 • Tiên Thảo Lộ
 • Danh Vọng Lộ Tiểu
 • Nội Công PK Hoàn
 • Thẻ Tán Gẫu
 • Tnh Hồng Bảo Thạch
 • Bạch Câu Hoàn
 • Bạch Câu Hoàn x2 Kỹ Năng
 • Bách Quả Lộ
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Tinh Luyện Thạch
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Thiết La Hán

Phần Thưởng Sử Dụng Hoa Đăng:

 • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 2000 cái.
 • Nhận kinh nghiệm: 1.500.000 điểm và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau.
 • Phúc Duyên Lộ (Đại).
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Phi Tốc Hoàn
 • Đại Lực Hoàn
 • Mãnh Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc 1000
 • Nội công PK hoàn
 • Ngũ Hành Phù
 • Lệnh Bài Thủy Tặc
 • Long Cân Đơn
 • Thiên Bảo Khố Lệnh
 • Long Huyết Hoàn
 • Hộ Tiêu Lễ Hộp
 • Tống Kim Đan Dược Lễ Bao
 • Tiểu Hồng Bao
 • Đại Hồng Bao
 • Danh Vọng Lộ (Đại)
 • Phi Phong
 • Tiên Thảo Lộ
 • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
 • Thẻ Tán Gẫu
 • Các loại Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Đại Bạch Câu Hoàn
 • Bách Quả Lộ
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Khai Quang Chân Kinh
 • Tịch Cốc Chân Kinh
 • Dung Hợp Chân Kinh
 • Tâm Động Chân Kinh
 • Kim Đơn Chân Kinh
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiết La Hán
 • Bạch Câu Hoàn x3 Kỹ Năng
 • Túi Hành Trang
 • Tinh Luyện Thạch
 • Hồi Thành Phù (1000 lần)
 • Thần Hành Phù
 • Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn 120
 • Sách bí Kíp kỹ năng 90
 • Thiên Cơ Lệnh
 • Bạch Cốt  Lệnh
 • Thiên Long Lệnh
 • Hạt May Mắn
 • Hạt Hoa Hồng
 • Hạt Thủy Tinh
 • Hạt Hoàng Kim
 • Ngoại Ảnh Bảo Điển (cấp 2)
 • Ngoại Ảnh Bảo Điển (cấp 3)
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Phụng Nguyệt Quả Dung
 • Cống Nguyệt Phù Dung
 • Bí Quyết Kỹ Năng cấp 120
 • Mã bài Bôn Tiêu
 • Mã Bài Phi Vân
 • Tình Ý Bảo Rương
 • Tình Ý Bảo Rương cực phẩm
 • Bảo Rương Định Quốc Tiểu(vĩnh viễn)
 • Bảo Rương Định Quốc Đại (vĩnh viễn)
 • Bảo Rương An Bang Tiểu(vĩnh viễn)
 • Bảo Rương An Bang Đại (vĩnh viễn)
 • Bảo Rương Hồng Ảnh (vĩnh viễn)

Phần Thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Hoa Đăng:

Mốc
Mốc thưởng
400
 • 100.000.000 Điểm kinh nghiệm
 • 10 Tinh Hồng Bảo Thạch
800
 • 150.000.000 Điểm kinh nghiệm
 • 10 Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn 120
 • Boss Triệu Hoán Phù (Tiểu)
1200
 • 250.000.000 Điểm kinh nghiệm
 • 10 Thủy Tinh
 • Boss Triệu Hoán Phù (Đại)
1600 300.000.000 Điểm kinh nghiệm và ngẫu Nhiên 1 trong số các vật phẩm:

 • Hoàng Kim Quy Nguyên Phù
 • Khắc Phổ Tinh Thạch
 • Huyền Kim Tinh Thạch
 • Băng Hàn Tinh Thạch
 • Mộc Thiên Tinh
 • Băng Thiên Tinh
 • Hỏa Thiên Tinh
 • Thổ Thiên Tinh
2000 400.000.000 Điểm kinh nghiệm và ngẫu Nhiên 1 trong số các vật phẩm:

 • Bản đồ Sơn Hà Xã Tắc
 • Hoàng Kim Giám Định Phù
 • Phi Vân (Vĩnh Viễn)
 • Các loại Đồ Phổ Hoàng Kim

 

BÀI LIÊN QUAN :