Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Nâng cấp trang bị Hoàng Kim Hoàn Mỹ

18/01/2023

Vẫn là những trang bị Hoàng Kim môn phái mà quý đồng đạo đang sở hữu. Giờ đây đồng đạo có thể đúc luyện thêm 2 dòng thuộc tính. Quá trình thu thập nguyên liệu để đúc luyện rất cam go, thông qua các hoạt động, đồng đạo sẽ nhận được nhiều nguyên liệu và thể hiện tài năng phối hợp và sự tinh tế khéo léo của mình để cho ra đời những món thần binh có lợi nhất cho môn phái mình.

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia:

 • Xem chi tiết tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An

Nguyên Liệu Cần Thiết:

 • 1 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái
 • 1 cái Đồ Phổ Hoàn Mỹ Hoàng Kim tương ứng : lúc hoạt động luyện công có thể nhặt được
 • 3 viên Kim Phong Thạch lấy từ Hàng Rong các thành thị
 • 3 Viên Thiên Hoàng Thạch: lấy từ Hàng Rong các thành thị
 • 2 Viên Hiệp Cốt Thạch: lấy từ Hàng Rong các thành thị
 • 2 Viên Nhu Tình Thạch: lấy từ Hàng Rong các thành thị
 • 2 Viên Định Quốc Thạch: lấy từ Hàng Rong các thành thị
 • 1 An Bang Thạch: lấy từ Hàng Rong các thành thị
 • 1 Võ Lâm Mật Tịch
 • 1 Tẩy Tủy Kinh
 • 1 Mảnh Bổ Thiên Thạch (Đại) – Hoạt động tính năng nhận được
 • 2000 Vạn Lượng
 • Tùy chọn nguyên liệu tăng phẩm chất thuộc tính Thần Bí Khoáng Thạch, Trấn Bang Thạch, Thủy Tinh (có thể dùng Cẩm Nang Thủy Tinh gói số dư, gói Thủy Tinh vào cẩm nang tại hàng rong)

Các tính năng có xác suất rơi ra Đồ phổ Hoàn Mỹ:

 • Tống Kim Bí Bảo (đặc biệt): được phát sau 19h hàng ngày
 • Viêm Đế Bí Bảo: mở bằng Chìa Khóa Vàng
 • Bảo Rương Tín Sứ: mở bằng Chìa Khóa Vàng
 • Tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim
 • Hoàn thành Vận Tiêu cao cấp 7 sao trở lên
 • Mở Công Thành Chiến lễ bao và Thiên Tử Chiến lễ bao
 • Hoa Sơn Luận Kiếm đạt 50 điểm

 

BÀI LIÊN QUAN :