Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Hướng dẫn đường lên Map Train từ 1x – 8x

28/04/2021

Nhằm trợ giúp cho Tân Thủ con đường chinh phục giang hồ và nỗi khó khăn kiếm đường lên bãi train trong quá trình bôn tẩu, BQT xin hướng dẫn đường lên 1 số map train để anh em dễ dàng hơn. Hiện Thần Hành Phù chỉ hỗ trợ đưa lên map 90 nên BQT sẽ hướng dẫn map từ cấp 10 – 89:
👉 Cấp 10 > 19
—————–
Xung quanh khu vực Thành Thị
Xung quanh Thập Đại Môn Phái
Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường
– Đường đi: Xa Phu -> Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường
Dược vương cốc
– Đường đi: Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc
Mật thất Mộc Nhân
– Đường đi: Môn phái Thiếu Lâm -> Đạt Ma Đường -> Đi vào phía sau bức tượng phật
Nam Nhạc Trấn
– Đường đi: Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Nam Nhạc Trấn
Nhạn Đãng Sơn
– Đường đi: Lâm An -> Long Tuyền Thôn > Nhạn Đãng Sơn
Thiên nhẫn giáo tầng 1
– Đường đi: Biện Kinh -> Thiên Nhẫn Giáo -> Thiên nhẫn giáo địa thất
Thiên nhẫn giáo tầng 2
– Đường đi: Biện Kinh -> Thiên Nhẫn Giáo -> Thiên nhẫn giáo địa thất -> Tầng 2
👉 Cấp 20 > 29
—————–
Kiếm Các Thục Đạo
– Đường đi: Phượng Tường Nam -> Kiếm Các Thục Đạo
Kiếm Các Tây Nam
– Đường đi: Thành Độ Bắc -> Kiếm các tây Nam
Kiếm Các Trung Nguyên
– Đường đi: Biện Kinh Nam -> Phục ngưu sơn Tây -> Thiên Tâm Động -> Kiếm Các
hoặc Tương Dương Bắc -> Phục Ngưu Sơn -> Thiên Tâm Động -> Kiếm Các
Vũ Lăng Sơn
– Đường đi: Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn
Tần Lăng
– Đường đi: Phượng Tường Đông -> Tần Lăng
Phục Lưu Động
– Đường đi: Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Phục Lưu Động
Bạch Thủy Động
– Đường đi: Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động
👉 Cấp 30 > 39
—————–
Thổ Phỉ Động.
– Đường đi: Đại Lý Phủ -> Điểm Thương Sơn -> Thổ Phỉ Động
Bạch Vân Động.
– Đường đi: Thành Đô Tây -> Thanh Thành Sơn -> Bạch Vân Động
Kim Quang Động
– Đường đi: Phượng Tường Nam -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kim Quang Động
Mê Cung Lăng Tần Thủy Hoàng
– Đường đi: Phượng Tường -> Tần Lăng -> Mê Cung Lăng Tần Thủy Hoàng
Toả Vân Động
– Đường đi: Phượng Tường -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kim Quang Động -> Toả Vân Động
Tuyết Báo Động
– Đường đi: Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc – Tuyết Báo Động
Yến Tử Động
– Đường đi: Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Miêu Lĩnh -> Yến Tử Động
hoặc Thần Hành Phù -> Khỏa Lăng Động -> Đi ngược về Yến Tử Động.
Thục Cương Sơn
– Đường đi: Dương Châu Tây -> Thục Cương Sơn
Vũ Di Sơn
– Đường đi: Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Vũ Di Sơn hoặc Ngũ Độc Giáo -> Vũ Di Sơn
Điểm Thương Sơn
– Đường đi: Đại Lý -> Điểm Thương Sơn
Thanh Thành Sơn
– Đường đi: Thành Đô Tây -> Thanh Thành Sơn
👉 Cấp 40 > 49
—————–
Điểm Thương Động tầng 1,2,3.
– Đường đi: Đại Lý -> Điểm Thương Sơn -> Điểm Thương Động
Thần Tiên Động
– Đường đi: Thành Đô Tây -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động
Kinh Hoàng Động
– Đường đi: Thành Đô Bắc -> Kiếm các tây Nam -> Kinh Hoàng Động
👉 Cấp 50 > 59
—————–
Tường Vân Động tầng 1.
– Đường đi: Dương Châu Bắc -> Cái Bang -> Tường Vân Động.
Mê Cung Thiết Tháp tầng 1,2,3.
– Đường đi: Biên Kinh Tây -> Mê Cung Thiêt Tháp
Thiên Tâm Tháp tầng 1,2.
– Đường đi: Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp
Ác bá địa đạo.
– Đường đi: Đại Lý Phủ -> Ác bá địa đạo
Thiên Tâm Động
– Đường đi: Biện Kinh Nam -> Phục Ngưu Sơn -> Thiên Tâm Động
Hương Thuỷ Động
– Đường đi: Thành Đô Tây -> Thanh Thành Sơn -> Hương Thuỷ Động.
Ngọc Hoa Động
– Đường đi: Ngũ Độc Giáo -> Vũ Di Sơn -> Bảo Ngọc Hoa Động
Nghiệt Long Động
– Đường đi: Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn-> Nghiệt Long Động
Sơn động dưới đáy Động đình Hồ tầng 1 2
– Đường đi: Ba Lăng Huyện -> Bến Tàu -> Thiên Vương Đảo -> Động định Hồ
👉 Cấp 60 > 69
—————–
Tường Vân Động tầng 2,3,4.
– Đường đi: Dương Châu Tây -> Cái Bang -> Tường Vân Động
Thiên Tâm Tháp tầng 3
– Đường đi: Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp
108 La Hán Trận
– Đường đi: Biên Kinh Nam -> Thiếu Lâm Tự -> La Hán Đường -> đi phía sau tượng Phật -> 108 La Hán Trận
Nha Môn Mật Đạo
– Đường đi: Tương Dương Phủ -> Nha Môn Mật Đạo
Dương Giác Động
– Đường đi: Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn->Dương Giác Động
Thiên Nhân Giáo Thánh Động
– Đường đi: Biện Kinh Bắc -> Thiên Nhẫn Giáo -> Thiên Nhẫn Địa Thất -> Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo -> Thiên Nhẫn Giáo Thánh Động
Hoành Sơn Phái
– Đường đi: Ba Lăng Huyện -> Nam Nhạc Trấn -> Hoành Sơn Phái
Linh Cốc Động
– Đường đi: Dương Châu Tây -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động
hoặc Thần Hành Phù -> Tiến Cúc Động -> Linh Cốc Động
Thanh Loa Đảo
– Đường đi: Ba Lăng Huyện -> Bến Tàu -> Thiên Vương Đảo -> Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu: TVB phải làm nhiệm vụ Xuất Sư mới có thể lên được )
Thanh Loa Đảo Sơn Động
– Đường đi: Ba Lăng Huyện -> Bến Tàu -> Thiên Vương Đảo -> Thanh Loa Sơn Động
Tầng 5 Tuyết báo động
– Đường đi: Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc – Tuyết Báo Động
👉 Cấp 70 > 79
—————–
Lâm Du Quan
– Đường đi: Biện Kinh Bắc -> Lâm Du Quan
Lão Hổ Động
– Đường đi: Long Môn Trấn -> Hoàng Hà Nguyên Đầu -> Lão Hổ Động
Mê cung Lăng Tần Thủy Hoàng tầng 3
– Đường đi: Phượng Tường Bắc -> Tần Lăng -> Lăng Tần Thủy Hoàng -> 1 -> 2 -> 3
Dược Vương Động tầng 2
– Đường đi: Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Dược Vương Động
Đào Hoa Nguyên
– Đường đi: Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động -> Phục Lưu Động -> Đào Hoa Nguyên
Lưu Tiên Động tầng 6
– Đường đi: Long Môn Trấn -> Hoàng Hà Nguyên Đầu -> Lưu Tiên Động
Đại Tù Động
– Đường đi: Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Đại Tù Động
Long Nhãn Động
– Đường đi: Đại Lý -> Điểm Thương Sơn -> Long Nhãn Động
👉 Cấp 80 > 89
—————–
Vô Danh Động
– Đường đi: Đại Lý Phủ -> Thạch Cổ Trấn -> Vô Danh Động
Lưỡng Thuỷ Động
– Đường đi: Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Nhãn Đăng Sơn -> Lưỡng Thuỷ Động
Thanh Khê Động
– Đường đi: Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Thanh Khê Động.
Sa mạc địa biểu
– Đường đi: Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm -> chạy lại tọa độ 214/196 (Hình ảnh hướng dẫn)
Chân núi trường Bạch
– Đường đi: Biện Kinh Bắc -> Lâm Du Quan -> Chân Núi Trường Bạch
Băng Hà Động
– Đường đi: Phượng Tường -> Vĩnh Lạc Trấn -> Băng Hà Động
Phù Dung Động
– Đường đi: Thành Độ -> Giang Tân Thôn -> Phù Dung Động
Tuyết báo động tầng 8
– Đường đi: Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc – Tuyết Báo Động
BÀI LIÊN QUAN :